Term Gallery logo

Meanings of enaltir (enaltia) in Catalan

Usage of enaltir (enaltia) in Catalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
About this term
Enaltia through the time